Gong Zai

Dominion colonized city in Gong’Nu.

Gong Zai

Strange Sails nikodemus